ඔබගේ මිලදී ගැනිමට අදාල මුදල් ප්‍රමාණය අපගේ පහත සදහා bank account එකට online / offline හෝ ipay වැනි app එකක් මගින් උවද පහසුවෙන් deposit කල හැකිය.

අපගේ බැංකු ගිනුම් තොරතුරු
Bank Name: Sampath Bank
Branch:  Kandy City Centre (KCC)
Account Holder: Hodama
Account Number: 1123 1402 4109

* ඔබ bank transfer හෝ deposit කරනවිට, එම transaction කරන බැංකු ATM හෝ online banking වල ඇති remarks /reference/description ලෙස දක්වා ඇති කොටසට, ඔබගේ ORDER NUMBER එක යොදන්න.

එසේම ඔබ අදාල මුදල අපගේ bank account එකට deposit කල පසු ගෙවිම් කල බවට තහවුරු කරගත හැකි Receipt / Screenshot / PDF හෝ Photo පහත තිබෙන Upload receipt මගින් upload කර ඔබගේ bank deposit එක තහවුරු කල හැකිය.

යම් හෙයිකින් ඔබට මේ මොහොතේ deposit කිරිමට අපහසු නම් ඔබගේ Account එකට පිවිස එහි තිබෙන Orders වලට යන්න, එහි තිබේන view order click කොටද පහත තිබෙන Upload Receipt එක සොයාගත හැකිය.

යම් ගැටලුවක් ඇත්නම් call කරන්න +94 (71) 896 896 7 (Call / WhatsApp / Telegram)