ඔබගේ මිලදී ගැනිම් වලට අදාල මුදල් අපගේ බැංකු ගිනුමට බැර කිරිමට කරුණික වන්න.

අපගේ බැංකු ගිනුම් තොරතුරු
Bank Name: Sampath Bank
Branch: Kandy City Centre (KCC)
Account Holder: Hodama
Account Number: 1123 1402 4109

එසේම ඔබ බැංකුවටඅදාල මුදල deposit කල පසු අප වෙත පහත formඑක මගින් ගෙවිම් කල බවට තහවුරු කරගත හැකි කල බවට තිබෙන, Receipt / Screenshot / PDF හෝ Photo, මේ ඔනිම ආකරයකින්, මිලට ගත් email address එක සහ phone number එකත් සමග submit කරන්න කරුණික වන්න.

* යම් ප්‍රශ්ණයක් හෝ ගැටලුවක් ඇත්නම් අපව අමතන්න +94 (71) 896 896 7

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, heic, gif, docx, .