"සෑම කෙනෙකුටම ගැලපෙන videos අඩංගු premium courses අපගේ දක්ෂ කණ්ඩායමේ වටිනා දැනුම සහ නිපුණතා
සමගින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් සහ එමගින් ඔබට අලුත් Skills / Income streams වැඩි කරගනීමට පුළුවන්." Learn from industry experts with practical knowledge through hands-on courses designed for immediate application. Enjoy flexible learning formats and an up-to-date curriculum to future-proof your career in digital marketing.
Chandima Galahitiyawa
Chandima Galahitiyawa
Lecturer, Senior Software Engineer
CIM PGD (UK), BCompSc - ECU (AU)
Hodama Academy offers premium courses packed with bite-sized videos and actionable learning. Choose from flexible formats to fit your schedule. Our up-to-date curriculum, taught by industry experts, will future-proof your career in digital marketing.
Chandima Galahitiyawa
Chandima Galahitiyawa
Lecturer, Senior Software Engineer
CIM PGD (UK), BCompSc - ECU (AU)
Featured courses
Reviews